Introduksjon til kappseiling1. Kappseiling med ulike båter

Respittseiling.

Hvis alle båtene i en kappseilas er like, vinner første båt i mål. Er båtene ulike og har ulike fartsegenskaper, må seilt tid fra start til mål korrigeres for å kompensere for ulikhetene. Da er det er korrigert tid som avgjør seilasen. Tanken er at det skal være mannskapets dyktighet som premieres og ikke båtens egenskaper og utstyr. 

Først må båtene måles. Målene som er avgjørende for fartsegenskapene må bestemmes, slik som skrogform, vekt og seilareal. I praksis kan mål ofte kopieres fra en søsterbåt. Deretter beregnes båtens rating, dvs. den farten båten kan oppnå når den seiles helt optimalt. Til dette benytter NOR Rating et avansert dataprogram som forvaltes av Ocean Racing Congress (ORC).

Standardmetoden for resultatberegning i NOR Rating er å la hver båt få sin rating uttrykt med et enkelt ratingtall. Høyt ratingtall svarer til rask båt, lavt ratingtall til langsom båt. Korrigert tid blir deretter beregnet slik: 

Korrigert tid  =  Båtens ratingtall  x  seilt tid.

Kappseiling på høyere nivå kan bruke mer avanserte metoder som bedre tar hensyn til at ulike vindforhold og banegeometrier kan slå ulikt ut, avhengig av båttype.    

Båtens registrerte mål og dens rating, er dokumentert i målebrevet som utstedes av NOR Rating. Gyldig målebrev er nødvendig for å delta i kappseiling og gjelder også som medlemsbevis i NOR Rating klasseklubb. 

Ordet "respitt" har tradisjonelt vært brukt om den "tid til gode" som en båt har i forhold til en referansebåt i en kappseilas. Ordet knyttes nå mer generelt til kappseiling der det anvendes en beregningsmåte - et respittsystem - som tar hensyn til ulike båters fartsegenskaper.  

Mer informasjon om NOR Rating og respittseiling finnes blant annet i Klassereglene, i Aktuelle spørsmål og i Organisasjon.

2. Hvordan komme i gang ?

Registrering og målebrev

Disse sakene må du få ordnet i god tid, helst flere uker, før regatta:

1. Bli med i en seilforening. For å kunne delta i en regatta må du være medlem i en seilforening tilsluttet Norges Seilforbund (NSF). Seilforeninger finnes over hele landet. (Seilforeninger)

2. Registrer båten.  For at båten din skal kunne identifiseres, må den ha nummer i seilet. Norske seilbåter skrives inn i NSF's register og får seilnummer NOR XXXXX.  Ofte kan leverandøren av en ny båt hjelpe til med dette.
Når seilnummer er tildelt, kan du registrere båten og deg selv som eier hos NOR Rating. Dette er nødvendig før NOR Rating kan utstede målebrev.

Begge registreringene foretar du på "Min side". 

 3. Kjøp målebrev. Hvordan dette gjøres vil avhenge av situasjonen du er i. (Se også http://boymo.no/index.php?option=com_rspagebuilder&view=page&id=9) 

a. Finnes det et målebrev for båten fra før og dette er betalt og gyldig for sesongen, trenger du bare å føre båten over på ditt navn. Se "Min side".

b. Har båten tidligere hatt målebrev hos NOR Rating, men dette er utløpt og dermed ugyldig, må du kjøpe nytt målebrev for sesongen. Båtens mål er registrert tidligere og behøver sannsynligvis ikke registreres på nytt. Men kontroller at riktige seil er registrert og at det ikke er gjort endringer på båten. Målebrevet bestiller du på "Min side".

c. Har båten ikke hatt NOR Rating målebrev tidligere, må båtens mål bestemmes og registreres. Dette må utføres av en autorisert måler. Du kan velge Ordinært målebrev som krever at kritiske mål som seil og andre viktige størrelser må måles fysisk og registreres. Alternativt kan du velge Forenklet måling som ikke krever fysisk måling, men kan hente alle målene fra en søsterbåt. Ta kontakt med en måler. Han/hun vil gi råd om hvordan du skal gå fram. Autoriserte målere  finner du her. ( XXXXX)

Det kan være lurt å sjekke at forsikringsvilkårene dekker konkurranseseiling. 

 

 

3. Før regatta

Forberedelser

Arrangøren vil i god tid invitere til regatta med en kunngjøring. Denne finner du vanligvis på hjemmesiden til den seilforeningen som står som organiserende myndighet. Kunngjøringen inneholder vilkårene for konkurransen, slik som når og hvor den skal finne sted, hva slags båter som kan delta og regler for påmelding.

Nå er det tid til å tenke på og invitere mannskap. Sjekk også at gyldig målebrev er ordnet. 

Meld deg på regattaen. Noen arrangører krever deltakerliste for mannskapet. 

Når regattaen nærmer seg, vil seilingsbestemmelsene bli lagt ut. Disse inneholder detaljert beskrivelse av hvor og hvordan starten skal foregå, hvilke merker som skal seiles rundt og hvor mållinjen blir lagt. Videre inneholder den sikkerhetsbestemmelser og andre viktige opplysninger.  

Les deg opp på kappseilingsreglene. De mest grunnleggende reglene finner du flere steder på internett, se foreksempel: "Kort guide til Kappseilingsreglene".Se også nedenfor: "4. På regattabanen". Offisiell, oppdatert versjon av reglene er lagt ut under "Dokumenter".  

Tenk gjennom og sjekk at båten er klar. (Drivstoff, sikkerhetsutstyr, seil, navigasjonsutstyr, reparasjoner utført osv.)

Avtal med mannskapet om når og hvor de skal møte fram og om klær, mat og annet. For en større regatta kan det være nødvendig med 1 time eller mer til forberedelser i båten langs bryggen for å rydde på plass utstyr, tre seil og liner, gjennomgang av regattaen med mannskapet og avklare rollene ombord. Noen ganger holder arrangøren et eget orienteringsmøte på land i forkant av regattaen.

Vanligvis er det lurt å komme til startområdet 1/2 time før start for å trimme seil og gjøre seg kjent med forholdene. 

4. På regattabanen

Under kappseiling

Er du tidlig ute slik at det er god plass i startområdet, kan du "prøvestarte" noen ganger. Men sørg for at du er tilbake bak startlinjen i god tid før startprosedyren begynner. Og hold lang avstand fra båter som skal starte eller har startet i en tidligere start. 

Ofte tror seilerne at det er gunstig å starte nær den ene eller andre enden av startlinjen og klumper seg sammen der. Ikke bland deg inn i en slik slåsskamp. Prøv heller å finne et område bak startlinjen med god plass til manøvrering og "fri vind". Har du en liten båt, er det bedre å starte trygt aktenfor en stor båt enn å havne i en "vindskygge". 

Startprosedyren med sine flagg og lydsignal, er som regel nøye beskrevet i seilingsbestemmelsene. 

Hvis du er på kollisjonskurs med en annen båt, er de viktigste reglene disse: 

a) Seiler du "for babords halser", dvs. at vinden kommer inn fra venstre side av båten, så skal du holde av veien for alle båter som seiler for styrbords halser. Denne regelen gjelder nesten alltid, også om du blir innhentet bakfra. Når du møter en båt som seiler for styrbords halser, så gå bak. Som regel taper du lite på dette. Alternativt kan du velge å slå. Mens du slår, må du ikke komme i veien for andre båter. 

b) Er du på kollisjonskurs med en båt for samme halser (vinden kommer inn fra samme side for begge båtene), så må du holde av veien dersom du er lo båt, dvs. den ande båten kommer inn på din le side. Kan du ikke vike eller gå bak, blir løsningen å slå. Mens du slår må du ikke komme i veien for andre båter.
Innhenter du en annen båt for samme halser, må du vike og seile utenom. Velger du å passere "på nedsiden" dvs. på le-siden av den andre båten, må du ikke seile høyere enn hva som skal til for å nå opp til neste merke. 

c) Når du skal rundt et merke, må du gi god plass til båter som runder før deg og båter på innsiden, dvs. mellom deg og merket. Ikke prøv å press deg på innsiden av en båt du ligger bak når du kommer til merket. Her gjelder ikke lenger regel b). Men regel a) gjelder dersom det er et "kryssmerke", dvs. et merke som du seiler opp til på kryss. Du må ikke komme i veien for andre båter hvis du slår ved merket.  

d) Gi plass til en båt som må vike for andre båter, eller må styre unna land eller andre hindringer. 

Der er flere unntak og tilleggsbestemmelser til disse reglene. Du kan derfor ikke bruke reglene til å gi deg forkjørsrett eller protestere mot en konkurrent. Så hold unna. En hovedregel er at selv om den møtende båten skulle ha plikt til å vike, så har du allikevel ikke kollisjonsrett!