Ved utformingen av nye klasseregler for 2019 er der et par prinsippielle spørsmål som er vel verdt å diskutere. Det gjelder introduksjon av "Forenklet måling" og avvik fra ORC's regler for hvordan båter skal føres under kappseiling.    

  1. NOR Rating aksepterer i utgangspunktet et bredt spekter av målemetoder, alt fra fysisk måling med stor nøyaktighet til mindre nøyaktig estimering basert på ikke-verifiserte kilder.  Den såkalte "Usikkerhetsregelen" skal sikre at ingen blir urettfedig begunstiget pga. unøyaktighet eller usikkerhet. Vi har også hatt to "bremsemekanismer" for å opprettholde kvalitet på målebrevene: All registrering av mål skal utføres av autorisert måler, og seil skal alltid måles fysisk og signeres/stemples.  
    Innføring av kategorien "Forenklet måling" medfører en oppdeling av målebrevene i NOR Rating-flåten i to grupper: Ordinære målebrev og målebrev som baseres på en enklere måleprosedyre. For ordinære målebrev skal det kreves at seil + et sett av kritiske rigg-parametre skal måles fysisk på den enkelte båt. Ved forenklet måling derimot, aksepteres at alle mål, også seilmål, kan hentes fra en verifisert søsterbåt. Målebrev basert på dette vil bli merket "FORENKLET MÅLING". Men det blir ingen forskjell mht. rett til å delta i kappseiling eller medlemskap i NOR Rating. Slik sett er begge typer målebrev likeverdige. 
    Det har tidligere ikke vært mulig å lese ut av målebrevet om mål og rating er beregnet «konservativt» pga. usikkerhet, eller om en nøyaktig fysisk måling på den aktuelle båten har vært utført. Adgangen til å benytte enklere måleprosedyrer har gjerne vært underkommunisert og dels oppfattet som suspekt. Innføring av "Forenklet måling" vil bidra til å rette opp dette. Og forhåpentligvis vil ordningen senke terskelen for å bli med på regatta. Men en må være bevisst at utstrakt bruk av søsterbåt-kopiering medfører fare for at feil føres videre til nye båter. Verifisering av søsterbåt er ikke alltid rett fram.

  2. Hittl har det vært hold fast på at mens båter deltar i kappseiling, skal de føres i overensstemmelse med ORC reglene. NOR Rating reglene seksjon D har lagt opp til dette. Tanken er at ORC VPP i sine farts-beregninger forutsetter bestemte måter å føre båtene på, særlig med hensyn til seilføring. Dette medfører at seksjon D i reglene kanskje har blitt mer komplisert enn hva vi liker. Et eksempel er forbudet mot skjøting av spinnaker til lo. Et annet er kravet om maksimalvekt for mannskap. Reglene kan være vrine å huske på og praktisere. Og de betyr lite i praksis. 
    I våre regler heter det at ORC er veiledende men ikke bindende for utforming av NOR Rating Måleregel. Slik sett har vi mulighet til å gjøre avvik og forenkle NOR Rating reglene. Det er likevel gode grunner for å fortsatt legge NOR Rating nær opp til ORC-reglene for hvordan båter skal føres under kappseiling. Vi har liten oversikt over konsekvensene av å avvike fra ORC. Og det oppstår lett usikkerhet om hva som gjelder hvis noe er tillatt i NOR Rating mens det ikke er lovlig i ORC. Det er også ønskelig at de ferdighetene og den kompetansen som bygges opp ved seiling under NOR Rating regler kan føres videre i ORCi regattaer.