Det kalles inn til årsmøte for NOR Rating 21. november 2018 kl 18.00 Bjørvika Atrium.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet sendes styret senest tre uker før møtet. Endelig saksliste og dokumentasjon for saker som skal behandles på årsmøtet publiseres på samme måte som årsmøteinnkallingen og vil foreligge senest en uke før årsmøtet. Lovendringer kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å være oppført på sakslisten i innkallingen, der det må oppgis hvilke bestemmelser som foreslåes endret og hva endringen vil gå ut på. Lovendringer krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

Styret vil fremme forslag om at styret utvides fra 4 til 5 personer. Dette endrer § 6 i NOR Rating sine lover.

Årsmøtet avholdes etter  følgende saksliste:

 1. godkjenning av innkallingen

 2. valg av dirigent

 3. valg av to til å undertegne protokollen

 4. Informasjon om samarbeid med NSF om ny database og servicefunksjonen

 5. NM for NOR Rating Shorthanded, forslag til regler

 6. Forholdet til ORC, regler for ORC Club og NOR Rating regler

 7. årsberetning 2017/2018

 8. regnskap for 2017/2018 i revidert stand og status for økonomi

 9. innkomne forslag

 10. vedta budsjett og handlingsplan for neste 2-års periode

 11. valg av styreleder

 12. valg av styremedlemmer som er på valg

 13. valg av 2 revisorer (kontrollkomite)

 14. valg av valgkomite

 15. valg av representant til overordnede idrettsmyndigheters møter, eller gi styret fullmakt til å gjøre slik utnevning.