Aktuelle SpørsmålHvordan endre seilene på målebrevet

Logg deg inn på NOR Rating CRM, "Mine båtdata / Vis seil" og sett de ønskede seilene aktive. (Alle seil som skal brukes i en regatta skal være satt aktive.) Dersom seilene du ønsker å bruke er mindre enn de som allerede er aktive og ligger til grunn for målebrevet, trenger du ikke foreta deg noe mer. Men måltallet blir da uendret. Ønsker du derimot å aktivere et seil som er større enn det største aktive i samme kategori, må måltallet økes. Det er alltid det største aktive seilet i hver kategori som ligger til grunn for måltallet. 

Skal måltallet endres ved en økning eller minking av det største seilet i noen kategori, skriver du en mail til NOR Rating This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Beskriv endringen og be om en ny beregning. Det må betales for nytt målebrev. Du kan foreta prøveberegning i ORCs Sailor Services. 

Hvordan beregnes måltall i NOR Rating?

Måltallet i NOR Rating, beregnes på bakgrunn av mål på båten. Et dataprogram, ORC VPP, (Velocity Prediction Programme), beregner båtens fartspotensial ved forskjellige vindvinkler og vindstyrker ut fra foreliggende mål på seil, rigg, skrog, kjøl mm. Måltallet fremkommer som et vektet gjennomsnitt av fartspotensialet ved ulike vindforhold. Mer dybde informasjon hos ORC.

VPP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GPH i ORC

Hvordan er sammenhengen mellom GPH måltallet i et ORC målebrev og NOR Rating måltallet? Skal ikke det være likt?

Disse tallene er beregnet på to forskjellige måter. GPH beregningen er basert på seiling på en en sirkelbane med 10 knops vind. NOR Rating er beregnet over et større vindregister og en annen kombinasjon av vindvinkler (Se: "Vekting av vindforhold") . Tallene kan ikke sammenlignes, og vil for noen båter utgjøre en feil tilsvarende 30 sekunder pr nautisk mil.

Korrigert tid - Hvordan bruker arrangørene NOR Rating måltallet?

Resultatene beregnes ved "Tid på tid" dvs: Seilt tid * NOR Rating måltall = Korrigert tid.

Muligheten er også lagt til rette for arrangement med Tretall-system, der måltallet som anvendes avhenger av vindstyrken. Arrangøren vil i så fall opplyse om dette. 

Se også informasjon på Arrangørsiden.

Vekting av vindforhold

NOR Rating er i utgangspunktet et "single-tall system", dvs. at hver båt får tildelt ett  måltall som benyttes under alle forhold. Måltallet er OSN (Offshore Single Number) som ORC VPP bergener. Tallet er basert på et snitt av fartspotensialet  for seks ulike vindvinkler under tre ulike vinstyrker fra 8-16 knop under offshore forhold. Vektingen er er gitt i tabellen nedenfor. Det er lagt vekt på kryss(40%) og lens(40%) i mindre vind, mer vekt på slør og seiling på rommere kurser i høyere vindhastigheter. På denne måten skal noe av effekten av planing bli tatt hensyn til i modellen. Men et single- tall system kan aldri bli rettferdig under alle forhold. Størst vansker blir det når båtene har veldig ulike egenskaper. Noen båter vil være gode lettvindsbåter andre er gode hardværsbåter, noen er gode på kryss, andre på slør og lens.

NOR Rating er i utgangspunktet et "single-tall system", dvs. at hver båt får tildelt ett  måltall som benyttes under alle forhold. Måltallet er OSN (Offshore Single Number) som ORC VPP bergener. Tallet er basert på et snitt av fartspotensialet  for seks ulike vindvinkler under tre ulike vinstyrker fra 8-16 knop under offshore forhold. Vektingen er er gitt i tabellen nedenfor. Det er lagt vekt på kryss(40%) og lens(40%) i mindre vind, mer vekt på slør og seiling på rommere kurser i høyere vindhastigheter. På denne måten skal noe av effekten av planing bli tatt hensyn til i modellen. Men et single- tall system kan aldri bli rettferdig under alle forhold. Størst vansker blir det når båtene har veldig ulike egenskaper. Noen båter vil være gode lettvindsbåter andre er gode hardværsbåter, noen er gode på kryss, andre på slør og lens.

Tabellen viser modellen for beregning av OSN,  altså NOR Rating måltallet, med vektingen av ulike vindvinkler under ulike vindstyrker.

Sann vind (knop)

8 12 16
Vekt 0,25 0,50 0,25
       
Kryss VMG 40% 30% 20%
60 grader 5% 15% 20%
90 grader 5% 10% 15%
120 grader 5% 15% 20%
150 grader 5% 15% 15%
Lens VMG 40% 15% 10%

NOR Rating har også lagt til rette for bruk av "Tre-tall system" for lett, middels og sterk vind  for foreninger som vil bruke dette ved baneseilas under stabile vindforhold i tillegs til valg mellom distanseseilas som i tabellen eller pølsebane.

 

Hvilke data på seil og rigg benyttes ved beregning av måltallet?

Målebrevet angir data som ligger til grunn for beregning av måltallet. Dersom det under en regatta benyttes seil som har større mål enn de registrerte, har båten ikke riktig målebrev og kan diskvalifiseres.

Vekten på min båt er feil. Hva skal jeg gjøre?

NOR Rating benytter konstruktørens data eller søsterbåters flytestilling dersom båten ikke veies ved målingen av båten. Vekten har i seg selv begrenset effekt. Test av å øke vekten på en Elan 350 med 200 kg (ca 5%) medførte en endring i måltallet på ca 0,005. Viktigere enn vekten er flytepunktet, og for å beregne dette må båtens flytestilling måles. Dette er en omstendelig prosess og gjøres med tom båt, uten seil. "Gevinsten" kan være en justering av noen tusendeler på måltallet for hver 100 kg.

 

Lovlig antall seil

Er det begrensning på antall seil som kan være om bord under en regatta?

Ja, det er avhengig av fartspotensialet til båten. Begrensningene er gitt av ORC og er angitt i målebrevet.

Ant seil

Avvik fra serieprodusert båt

Roret på båten avviker fra standard ror som er levert for båttypen fra verftet. Hvilken betydning har det for måltallet?

Det må være rapportert inn av måler til NOR-rating, men i praksis vil det få liten eller ingen konsekvens. Hvis man har avvik fra hvordan båtern er levert fra verftet båt skal dette oppgis til måler og legges inn i målerapporten

Hvordan behandler man ellers like båter med ulik kjøl?

Mange verft leverer ulike typer kjøler til samme skrog, eller eier har endret kjøl selv. Måler skal rapportere hvilken kjøl som er levert fra verft eller hvilke endringer som eier har gjort. Variasjoner i kjølvekt og utforming inngår i beregningene av måltall, bl.a. som følge av ulik rettende moment. og våt flate.

Får jeg et ORC-målebrev når jeg løser målebrev i NOR Rating?

NEI -du får ikke et ORC-international målebrev. Du får heller ikke et ORC-Club målebrev (selv om det står det øverst), men nærmest en norsk oversetting av dette. NOR Rating målebrevet er beregnet med det samme ORC VPP beregningsvektøyet som benyttes for ORCi og ORC-club. Det er bare inngangsdataene som er forenklet i NOR Rating. Vanligvis benyttes bare OSN-tallet (Offshore Single Number) fra ORC VPP-beregningen som rating i NOR Rating, men andre ratinger kan også benyttes.

Skal du seile i utlandet og behøver et ORC-Club målebrev så kontakt post@norlys.org. NOR rating målebrevet er kun gyldig i Norge.

Aktivere seil før regatta

Er det mulig å aktivere/deaktivere seil og dermed oppnå at måltallet endres fra regatta til regatta?

Seil kan aktiveres og deaktiveres fra regatta til regatta, men ikke slik at måltallet påvirkes. Hvis man ønsker å endre størrelsen på seilene eller endre seilkonfigurasjonen med måltallsendring som hensikt, må det løses nytt målebrev for dette. 

 

Hvordan kan like båter få forskjellig måltall?

Helt identiske båter skal ha samme måltall, men i praksis så er ikke alle mål helt like selv om båtene fra verftet skal vær likt utstyrt. Båter med forskjellig vekt, seilareal og utstyr vil ha forskjellig fartspotensiale. Dette vil bli reflektert i måltallet.

Asymmetrisk spinnaker og bom eller spristake

Jeg ønsker å bruke assymetrisk spinaker (genaker) i kombinasjon med spinnakerbom. Vil dette påvirke måltallet?

JA - det betyr at halsen på den assymetrisk spinnakeren kan brases opp til lovart. det gir en fordel fremfor en som setter halsen låst i senterlinjen.

Hvis du ønsker å ha spinnakerbom eller spristake ombord under kappseilas, men kun setter spinnakeren i senterlinjen, så kan det hukes av for det på målebrevet. Da påvirker ikke spinnakerbommen ratingen. Spinnakerbom/spristake kan da KUN benyttes til å spri et forseil,

Er Code 0 seil godkjent i NOR Rating

Ja, - seilet skal registreres som et flygende forseil.

NOR Rating er i stand til å beregne måltall med utgangspunkt i alle typer forseil og spinnakere. Men definisjonen av hva som er staget forseil, flyvende forseil, asymmetrisk og symmetrisk spinnaker må følges. 

Mer informasjon i Målemanualen eller hos ORC.

Måler - kompetanse

Hva gjøres for at målerne har full kjennskap til NOR Rating og hvordan måling skal foretas. 

Målerne autoriseres av NSF på bakgrunn av kursing. Måleveiledningen er omfattende og blir revidert og publisert med nødvendige opplysninger ved endringer. Det tas sikte på at eventuelle revisjoner foreligger før 1. april hvert år. 

Om jag som svensk redan har ett SRS på min båt - vad behöver jag göra?

Om det inte er några ändringar (i.e. större mått) på segel eller annat, så skal du enbart betala för mätbrevet om du inte också har ett SRS-v mätbrev. Om du har betalat för SRS mätbrev behöver du enbart skicka ditt nya SRS mätbrev til  post@norlys.org så uppdaterar NOR Rating ”betaling” för det norska mätbrevet.

Short handed målebrev

Hvordan er ordningen for short hand (SH) målebrev ?
For de som bruker samme seilkonfigurasjon mellom SH og seiling med fullt mannskap, så står spesial-rating for SH på målebrevet. Denne ratingen benyttes ved SH seiling. Det er da beregnet med en mannskapsvekt på 170kg. Du trenger altså ikke et eget SH målebrev. 
 
Det er litt mer kinkig for de som bruker en annen seilkonfigurasjon når de seiler shorthanded. Det må etableres en "båt" til med samme seilnummer, men med annen konfigurasjon. Det er viktig å oppdatere seilinformasjonen under båtinformasjon i NOR Rating-databasen. Det kan så utstedes et eget SH målebrev. Bestilling av separat SH-sertifikat må skje samtidig med bestilling av det vanlige målebrevet.
 

Puter om vinteren

Kan man ta ut puter fra båten i vinterhalvåret uten at det påvirker målebrevet?

Ja. I vinterhalvåret kan båten seiles uten puter selv om det står i NOR Rating målbrevet at båten sak være fullt utrustet med bl.a. puter. Se NOR rating regler.

Sjekk målene dine selv

Har du noen gang blitt slått på onsdagsregattaen med 7 sekunder ? Det kunne du kanskje ha unngått med å få justert målebrevet ditt på forhånd.

NOR Rating Måleveileldning er lagt ut på hjemmesiden.  Der kan du se hvordan de ulike målene som ligger til grunn for beregningen av båtens rating blir tatt.  Du kan selv sjekke om målene for båten din stemmer med det som er registrert.  

Begynn gjerne med seilene, for eksempel det største forseilet, dersom du har fler. Tidligere ble ikke seilenes 7/8-mål registrert. Sjekk at målet nå stemmer. Hva med spinnaker-bommen, er den registrert med riktig lengde?

Hvor finnes målene som er registrert?  De viktigste målene står på målebrevet.  Målene for seilene finner du også greit i NOR Ratings database som du har tilgang til via hjemmesiden.

Vil du gå grundigere til verks, så kan du finne hjemmesiden orc.org og registrere deg under ORC Sailor Services. Dette er gratis hvis du har gyldig NOR Rating Målebrev. Her finner du alle de Obligatoriske målene, dvs. målene som ligger til grunn for beregningen av din rating.

Det nøyaktigste og beste er alltid å måle fysisk direkte på båten det gjelder. Men de fleste båtene har mål som er tatt fra en søsterbåt. Dette er som regel like godt som direkte måling, men det kan jo ha sneket seg inn en feil. Mål som ikke er direkte målt på den aktuelle båten kalles «estimerte mål».

I NOR Rating kan flere mål estimeres med forenklede metoder, enten ved at regneprogrammet VPP estimerer målene, eller at måleren selv foretar forenklinger når målene tas. Dette er beskrevet i måleveiledningen. Slik estimering er som regel god nok, men kan også være litt «konservativ». Måleren skal alltid være sikker på at en unøyaktighet ikke fører til at måltallet blir gunstigere enn hva det ville blitt med en helt nøyaktig måling. 

Mener du båten din er for konservativt målt, eller du finner noe som ikke stemmer, så kan du vurdere å ta kontakt med en NSF-autorisert måler. Måleren har krav på et lite honorar for sitt arbeid, og du må nok betale for nytt målebrev hvis du vil registrere endringer. Ikke alle mål er like viktige, noen mål innvirker lite på måltallet mens andre har større betydning. Kanskje kan du få justert måltallet med et par promille. Der har du de 7 sekundene du manglet.